РВБ: Вяч. Иванов. Прижизненные издания. Версия 1.0 от 9 марта 2010 г.

2.

Я знаю: здѣсь любовь цвѣтокъ тюрьмы,
По дебрямъ горъ скиталица ночная;
Вотще за ней влечемся слѣпо мы.
Тѣсна любви единой грань земная,
И въ міръ иной она растетъ изъ тьмы.
Блаженъ въ лѣсу и въ сумеркахъ забвеній
Отвѣтившій на зовъ души родной;
Блаженъ къ струямъ легчайшихъ дуновеній
Стремящій взоръ въ предѣлъ заповѣдной:
Причалитъ челнъ къ скаламъ безкрылыхъ рвеній.